2018. október 16., kedd

A FŐVÁROSI LEÁNYÁRVAHÁZ FONYÓDI ÜDÜLŐTELEPEBudapest Székesfőváros 
Erzsébet Leányárvaházának fonyódi üdülőtelepe
(Fonyód, Fürdő u.)

A leányárvaházi üdülőtelep megépítésének előzményeit a következőkben lehet összefoglalni:

Az ötletet Ilovszky János vetette fel a fővárosi közgyűlésben 1927 májusában:
„A […] főváros tanácsa népjóléti intézmények tekintetében igen szép összeget állított be. Két dolgot azonban nem látok. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy gyönyörűen van dotálva a fonyódi fiúárvaüdülőtelep, (Zaj.) leányárvaházat azonban nem látok, leányárvaüdülőtelepre egyetlen egy fillér sincs felvéve. Nekem tavaly alkalmam volt a fonyódi Bélatelepi fiúárvaüdülőtelepet megnézni (Zaj.) és kijelenthetem az igen t. közgyűlésnek, hogy legnagyobb örömöm az volt, hogy egyszerre száz árva, apátlan, anyátlan gyermeket láttam ott künn a napfényben sütkérezve, életvidáman. És mikor megkérdeztem Kurucz igazgató urat, aki ezt az intézetet ott gyönyörűen vezeti, volt-e ott valaha betegség, azt mondta, hogy nem és mióta az üdülőtelep fennáll, az árvagyermekek között halandóság nem fordult elő; egyetlen gyermek sem halt meg a három esztendő alatt. Ezért azt az indítványt vagyok bátor előterjeszteni, a fonyódi Zichy Béla nevét viselő telephez hasonlóan méltóztassék leányárvák számára hasonlót létesíteni (Olvassa): Indítványozom, hogy a Balaton partján - az egységes felügyelet érdekében lehetőleg Bélatelepen - a gróf Zichy Béla nevét viselő üdülőtelephez hasonlóan létesíttessék egy leányárvaüdülőtelep is. E cél megvalósítása érdekében utasítja a törvényhatósági közgyűlés a tek. tanácsot, hogy a jövő évi költségvetésbe megfelelő összeget állítson be.”[1]Budapest Székesfőváros Erzsébet Leányárvaházának üdülőtelepe, képeslap | forrás: magángyűjtemény
A konkrétumok ezután következtek:
„A székesfővárosi árvaházakban gondozott fiúnövendékek részére a gróf Zichy Béla által adományozott Balatonfonyódi telken már az 1925. évben felépült és megnyílt a fiúárvaházi üdülőtelep, azért, hogy a vérszegény, gyenge, betegségekre hajlamos árvák egészséges felnevelését biztosítani lehessen. Azóta a tavaszi időtől őszig megfelelő csoportokban az üdülőtelepen vannak a növendékek és frissen, megerősödve, súlybelileg jelentősen meggyarapodva kerülnek vissza az intézetekbe.
A fiúnövendékeknél szerzett kedvező tapasztalatok alapján már évek óta törekszünk arra, hogy a leányárvák rendszeres üdültetéséről is gondoskodhassunk. Több kérőlevelet írtunk olyan nagybirtokosnak, akinek a Balaton mentén birtoka van s a levelekben az üdülőtelep részére mintegy kétholdnyi terület ingyenes átengedését kértük. Ezek a kísérleteink azonban eredménytelenek maradtak.
Tekintettel arra, hogy Ilovszky János, B. Virág Géza és Blaskó Artúr biz. tag uraknak a leányárvaházi üdülőtelep létesítésére vonatkozó indítványai alapján is az 1928. évi költségvetésben erre a célra 130.000 P van beállítva, a telekvásárlásra tettünk előkészületet.
Több oldalról kértünk a Balaton mellett eladásra kerülő telkekre vonatkozó ajánlatot s a beérkezett ajánlatokban megjelölt telkeken a műszaki közegekkel együttesen helyszíni szemlét tartottunk. A helyszíni szemlék alapján a leányárvaházi üdülő céljára a Balatoni Cementárú és Műkőgyár R.-T. 1600 négyzetölnyi telkét véltük legalkalmasabbak s ennek a teleknek a megvásárlását a tekintetes Tanács 2045/1928. IX. szám alatt elvben elhatározta. Időközben azonban megállapítottuk, hogy az itt megjelölt telken a leányárvaházi üdülőt egészségügyi okokból nem lehet felállítani s így a tekintetes Tanács 1928. május 16-án 61.247/1928—IX. számú határozatában felhívta ügyosztályunkat, hogy a leányüdülő céljára Balatonfonyódon más megfelelő telket keressen.
Ennek a felhívásnak megfelelvén, bemutatjuk, dr. Basch Lóránt budapesti ügyvédnek Basch Fülöp örökösei nevében tett ajánlatát. Eszerint Basch Fülöp örökösei a tulajdonukban lévő fonyódi, balatonparti birtokukból a dr. Fekete Gyula kaposvári ügyvéd nyaralói mellett elterülő és azoktól egy a Balatonhoz kivezető közút által elválasztott, a vonattól párhuzamos úttól a Balatonpartig húzódó 1600 négyszögöl kiterjedésű területet négyszögölenként 13 (Tizenhárom) pengőben megállapított áron a leányárvaházi üdülő céljára eladják. Ez az ajánlat 1928. augusztus l-ig érvényes. A halászati jogot az eladók maguknak tartják fenn. Az eladandó ingatlant dr. Kürthi Dezső haszonbérlete terheli. Bemutatjuk a terület helyszínrajzát és Fonyód község elöljáróságának becslési bizonyítványát is, amely szerint a Basch-örökösök tulajdonában lévő fonyódi vasútállomás melletti területek mai forgalmi értéke 10-15 P között van.
Minthogy pedig a fent megjelölt területet a megtartott helyszíni szemle után a létesítendő leányárvaházi üdülőtelep céljára alkalmasnak tartjuk, viszont az üdülőtelep céljára ezidőszerint más alkalmas telek egyáltalában nem áll rendelkezésre, javasoljuk a tekintetes tanácsnak, méltóztassék a törvényhatósági bizottság közgyűlésének előterjesztést tenni aziránt, hogy ez a telek megvásároltassék és hogy azon a leányárvaházi üdülőt az alább felsorolt helyiségekkel felépíthessük.
Az építendő új üdülőtelepen körülbelül 60 növendék befogadására alkalmas hálótermekre, mosdókra, klozettekre, ruhatárra, ebédlőteremre, konyhára, éléskamrára, jégveremre, zöldséges pincére, a tüzelőszereknek fészerre, mosókonyhára, mángorlóhelyiségre, továbbá az igazgatónő részére 2 szobára, előszobával és fürdőszobával ; irodahelyiségre, a tanítónők részére 3 szobára, 2 betegszobára, a konyhaalkalmazottaknak 2 kisebb és 1 nagyobb szobára, végül a telepfelügyelő részére 1 szoba-konyhás lakásra van szükség, előtérrel, klozettel és kamrával.”[2]

Budapest Székesfőváros Erzsébet Leányárvaházának üdülőtelepe, képeslap | forrás: magángyűjtemény

A telekvásárlás:
A székesfőváros törvényhatósági bizottság közgyűlése elhatározta, hogy „az »Erzsébet« leányárvaház növendékei részére Balaton-Fonyódon üdülőtelepet létesít s erre a Basch Fülöp örökösei tulajdonában lévő 1600 négyszögöl kiterjedésű területet négyszögölenként 13 P-ért, összesen 20.800 P-ért megvásárolja. Egyúttal utasította a közgyűlés a tanácsot, hogy a telek megvételéről sürgősen gondoskodjék és az üdülőtelepre vonatkozó terveket és részletes költségvetést készítse el.”[3]

Budapest Székesfőváros Erzsébet Leányárvaházának üdülőtelepe, képeslap | forrás: magángyűjtemény

Az építési munkálatokra kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokat összesítve közölték, s ezek közül a fonyódi építőmestert választották ki:
„Budapest székesfőváros tanácsa a Fonyódon építendő Erzsébet leányárvaházi üdülőtelep építésével kapcsolatosan szükséges munkákra tartott versenytárgyalást. Ajánlatot adtak be: Herbert József (Fonyód) 108.866.60, Farkas Sándor (Siófok) 105.075, Horvát és Vas (Nagykanizsa) 95.983.05 (8 százalék eng.), Neuschloss Ödön és Marcel (Budapest) 131 ezer 450.50, Töke Ignác (Balatonboglár) 111.992.40, Koch Károly (Budapest) 117.431.84 P-vel.”[4]

Budapest Székesfőváros Erzsébet Leányárvaházának üdülőtelepe, fénykép | forrás: magángyűjtemény

A székesfőváros fonyódi leányárvaházának építkezését „1928. őszén megkezdték és ez év nyarán már az Erzsébet-leányárvaháznak 60 növendéke üdült Fonyódon a Balaton mellett. 
Az egyemeletes főépületben földszinten az igazgató és telepfelügyelő lakása, iroda, betegszoba, ápolónőszoba, 80 árva számára közös nagyebédlő, az emeleten két nagy hálóterem, felügyelő- és tanítónői szobák, a földszintes gazdasági épületben a főzőkonyha, tálaló, mosókonyha és élelmiszerkamrák helyeztettek el.
Herbert József építőmester Fonyód, végezte az árvaház föld-, kőműves-, elhelyező- és vasbetonmunkáit.
Kajtár Lajos […] a lakatos-, díszlakatosmunkát és a takaréktűzhelyek egy részét.
Munkácsy Ernő […] a takaréktűzhelyeket.
Kocsner Antal […] a vízvezetéki és csatornázási munkákat.”[5]

Budapest Székesfőváros Erzsébet Leányárvaházának üdülőtelepe, fénykép | forrás: magángyűjtemény
Az épület elkészülte után „Liber Endre tanácsnok VossaIa Sándor műszaki főtanácsos kíséretében vasárnap megtekintette a Balaton-Fonyódon épülő leányárvaházi üdülőtelepet, ahol nagyobb turnusokban a leányárvaházak növendékei fogják a nyarat eltölteni. A tanácsnok örömmel konstatálta, hogy az építkezési munka befejeződött és csupán a belső berendezés van bátra, de ezzel is rövidesen elkészülnek, így az üdülőtelepet e hét végén, vagy a jövő hét elején már meg is nyitják. A leány árvaházi üdülőtelep a balatonfonyódi fiúárvaházi üdülőtelep szomszédságában van, közvetlenül a Balatonparton és vele a székesfőváros szociális intézményeinek egyik legszebb alkotása jött létre.”[6]

Végül 1929. augusztusának elején megnyílt az üdülőtelep:
„A Balaton mellett Fonyódon a főváros tudvalevőleg leányárvaházi üdülőtelepet létesített. A telepen 80 leánynak jut üdülés és a főváros hat heti turnusokban küldi oda a leányárvaház lakóit. A telepnek holnap lesz az ünnepélyes megnyitása. A megnyitáson jelen lesznek dr. Ripka Ferenc főpolgármester, dr. Buzáth János alpolgármester és Liber Endre tanácsnok a közjótékonysági ügyosztály vezetője. Az Otthont Töttössy Miklós pápai kamarás, középferencvárosi plébános fogja beszentelni. Az otthonban, a mostani turnuson kívül még egy turnus fog üdülést találni.”[7]

Budapest Székesfőváros Erzsébet Leányárvaházának üdülőtelepe, képeslap | forrás: magángyűjtemény

A Bélatelepen nyaraló Ripka főpolgármester 1932-ben meglátogatta a két fonyódi üdülőtelepet: „Ripka főpolgármester szabadsága alatt […] látogatást tett Balaton-Fonyódon, a székesfővárosi fiú- és leányárvaházak üdülőtelepein. Ezt a két intézményt dr. Blaha Sándor belügyi államtitkár társaságában látogatta meg. A főpolgármester minden iránt érdeklődött és örömét fejezte ki, hogy a főváros szociális intézményei ilyen szépen dolgoznak.”[8]
Horthy Miklósné 1935 nyarán látogatta meg a két árvaházi üdülőtelepet.[9]
Az épületet 1944 május havában a honvédség vette igénybe.[10]

Az épület jelenleg is Budapest főváros tulajdonában van, a Fővárosi Roma Kulturális Központ üdülője.
A fonyódi Óvoda átépítése, bővítése miatt 2018 novemberétől ideiglenesen ebbe az épületbe költözik.[1] Fővárosi Közlöny, 1927. május 6. 1124.
[2] Fővárosi Közlöny, 1928. június 22. Bizottsági és tanácsi előterjesztés a székesfővárosi leányárvaházi üdülőtelep részére telek megszerzése ügyében. (Előadó: Liber tanácsnok.) 90.722/1928 - IX. szám.
[3] Fővárosi Közlöny, 1928. november 16. 2706. 32.  Bizottsági és tanácsi előterjesztés a Balaton-Fonyódon építendő leányárvaházi üdülőtelep végleges építési terveinek és részletes költségvetésének elfogadása ügyében. (Előadó: Liber tanácsnok.)
[4] A Munkaadó, 1928. október 24. 7.
[5] Magyar Építőművészet, 1929. 7-8. szám. 10., 22. A székesfőváros fonyódi leányárvaháza.
[6] Friss Újság, 1929. július 25. 5. Elkészült a batatonfonvódi Icányárvaházi üdülőtelep.
[7] MTI hír: 1929. augusztus 5. hétfő Holnap nyitják meg a fonyódi-leányárvaházi üdülőtelepet.
[8] Pesti Napló, 1932. augusztus 28. 17. Ripka főpolgármester meglátogatta a gyermek-üdülőtelcpeket.
[9] Budapesti Statisztikai Közlemények, 1938. 596.
[10] Fővárosi Közlöny, 1944. november 3. 41.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése